KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozbiórka wiaduktów drogowych nad drogą krajową Nr 20 w km 20+406 koło miejscowości Lisowo, JNI 14240040 i JNI 14240041

Opis przedmiotu zamówienia: Rozbiórka wiaduktów drogowych nad drogą krajową Nr 20 w km 20+406 koło miejscowości Lisowo, JNI 14240040 i JNI 14240041
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2412.30.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.
Minimalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 50 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres realizacji zadania”.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Okres realizacji zadania – 35 % = 35 pkt
Doświadczenie kierownika budowy – 5 % = 5 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Aleksandra Zielińska i Pani Barbara Wojciechowska – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
Termin składania ofert: 2019-06-11 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 11.06.2019 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 11.06.2019 roku, o godzinie 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):