KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Gwda

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są:
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Gwda
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2412.23a.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres rękojmi za wady fizyczne – 20 % = 20 pkt
Doświadczenie kierownika budowy – 20 % = 20 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Iwona Gabska – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
Termin składania ofert: 2019-06-17 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 17.06.2019 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 17.06.2019 roku, o godzinie 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):