KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Remont autostrady A2 na odc. Koło – gr. województwa

Data wszczęcia postępowania: 2019-02-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Remont autostrady A2 na odc. Koło – gr. województwa
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont autostrady A2 na odc. Koło – gr. województwa, od km 291+750 do km 303+145, długości 2 x 11,395 km (2 jezdnie).
Numer przetargu: O.PO.D-3.2412.6.2019
Termin realizacji: Roboty należy wykonać maksymalnie w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena – 60%
b) Poprawienie jakości układania warstw bitumicznych poprzez zastosowanie przez Wykonawcę przy realizacji zadania podajników do mieszanek mineralno – bitumicznych – 20%
c) Długość okresu gwarancji - 10%
d) Dodatkowy Personel Wykonawcy - 5%
e) Zatrudnienie osoby bezrobotnej - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl. (bezpłatnie).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury przetargowej – Marcin Kucharczak, tel. 61 8646-305,
Termin składania ofert: 2019-03-15 10:15:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl