KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku od km 3+300 do km 3+749

Data wszczęcia postępowania: 2018-07-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku
od km 3+300 do km 3+749
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę drogi wraz z wymianą nawierzchni z kostki kamiennej na bitumiczną, uwzględniając przy tym uzyskanie nośności dostosowanej do wymaganego obciążenia ruchem – 115 kN/oś, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników i zjazdów na posesje, budowę kanału technologicznego, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.118.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie:
do 4 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 55 500,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 85 1130 1033 0018 8129 2790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres Gwarancji – 40 %=40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław II piętro, pokój 2.06

Zamawiający informuje, że na życzenie Wykonawcy wyrażone na piśmie lub drogą elektroniczną - SIWZ (Tom III) w formie wydruków Wykonawca otrzyma zgłaszając zapotrzebowania bezpośrednio do: Reprocentrum s.c., 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 31, adres elektroniczny: gddkia@reprocentrum.pl informując jednocześnie Zamawiającego o zakupie wersji papierowej dokumentacji w Reprocentrum.
Koszt nabycia dokumentacji w Reprocentrum wynosi: 826 PLN brutto.
Pozostałe dokumenty (SIWZ Tom I i II) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
fax. 71 36 70 086 lub 71 33 47 363
Termin składania ofert: 2018-08-02 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl